Algemene ledenvergadering 17 december 2018

28 November, 2018 22:39

Aan de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van Voetbalvereniging Unicum,

Hierbij nodigt het bestuur van vv Unicum u uit voor het bijwonen de Algemene Ledenvergadering van Voetbalvereniging Unicum. De vergadering is op:

Maandagavond 17 december 2018

Aanvang 20:00 uur

Locatie kantine Sportpark Schouw

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen/ingekomen stukken

4. Vaststellen van het verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering van 06 maart 2017

5. Jaarverslag Secretaris 2017/2018

6. Penningmeester M. Janssen
     - Financieel Jaarverslag 2017/2018
     - Vaststellen van de begroting 2018/2019
     - Verslag van de kascontrole-commissie
     - Verkiezing van de kascontrole-commissie
     - Vaststellen van de contributie 2019//2020

7. Verkiezing bestuur
Overeenkomstig artikel 9 lid 1a en 2 van de statuten stelt het bestuur voor:

- Volgens rooster aftredend: 

- De heer M. Jansen is, om privé redenen, aftredend als lid van het dagelijks bestuur
   (penningmeester).

- De heer D.J. Jannink is aftredend als lid van het algemeen bestuur (voorzitter technische
   commissie, sponsor commissie) en stelt zich herkiesbaar.

- De heer J. Kappe is aftredend als lid van het algemeen bestuur (2de secretaris),
   en stelt zich herkiesbaar.

- De heer J. Wabeke is aftredend als lid van het algemeen bestuur, (voorzitter seniorencommissie)
en stelt zich niet herkiesbaar.

- Te benoemen:

- Mevr. T. van den Berg te benoemen als lid van het dagelijks bestuur (penningmeester).

- De heer J. Bouwman te benoemen als lid van het algemeen bestuur
(2de penningmeester).

- De heer K. Brocklebank te benoemen als lid van het algemeen bestuur (kantinecommissie en
   BOVeG).

Overeenkomstig artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement kunnen stemgerechtigde leden
zich kandidaat stellen als bestuurslid.
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient 14 dagen voor aanvang van de
vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door
tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een
ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat om zitting te nemen in het bestuur.

9. Afscheid vertrekkende bestuurs- en commissieleden.

10. Rondvraag

11. Sluiting

* inhoudelijke voorstellen aangaande de punten van deze agenda dienen schriftelijk of per mail,
48 uur voor de vergadering bij het secretariaat (Harderwijkstraat 37, 8244 DB Lelystad /
   bert@unicumlelystad.nl) te worden ingeleverd.

< Teleurstellend Unicum blijft steken op een gelijkspel Unicum foutloos in Oosterwolde >