Algemene ledenvergadering 07 maart 2022

3 Maart, 2022 08:34

Aan de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van Voetbalvereniging Unicum,

Hierbij nodigt het bestuur van vv Unicum u uit voor het bijwonen de Algemene Ledenvergadering van Voetbalvereniging Unicum. De vergadering is op:

Maandagavond 07 Maart 2022
Aanvang 20:00 uur
Locatie kantine Sportpark Schouw

Agenda

1.   Opening

2.   Vaststellen van de agenda

3.   Mededelingen/ingekomen stukken
      -

4.   Vaststellen van het verslag van de ALV van 25-11-2019

5.   Voorstel bestuur:
Statutenwijziging in verband met de nieuwe wet per 1 juli 2021 (WBTR)
Toelichting op de wijzigingen en de nieuwe statuten liggen per 1 november 2021 ter inzage bij de bar in de kantine en op de website van de vereniging

Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement, liggen ook bij de bar en op de website van de vereniging.

6.   Jaarverslag bestuur 2019-2020
      Jaarverslag bestuur 2020-2021

7.   Penningmeester T. van den Berg
      -Financieel Jaarverslag 2019-2020
      -Verslag van de kascontrole-commissie 2019-2020

      -Financieel Jaarverslag 2020-2021
      -Verslag van de kascontrole-commissie 2020-2021

      - Verkiezing van de kascontrole-commissie

      - Vaststellen van de begroting 2021-2022
      - Vaststellen van de contributie 2021//2022

8. Verkiezing bestuur,

   Volgens rooster aftredend: 
     - De heer W. Schoonheim is aftredend als lid van het bestuur (voorzitter) en stelt zich herkiesbaar .
     - De heer B.J. Westhoff is aftredend als lid van het bestuur (secretaris) en stelt zich herkiesbaar.
     - De heer J. Kappe is aftredend als lid van het bestuur (2de secretaris), en stelt zich herkiesbaar.

   - Te benoemen:
     -De heer M. Escobosa te benoemen als lid van het bestuur (Algemeen bestuurslid)
   - De heer C. Piket te benoemen als lid van het bestuur (Algemeen betuurslid/vice voorzitter)

9. Rondvraag

10. Sluiting

Overeenkomstig artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement kunnen stemgerechtigde leden
zich kandidaat stellen als bestuurslid.
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient 14 dagen voor aanvang van de
vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door
tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een
ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat om zitting te nemen in het bestuur

Noot: inhoudelijke voorstellen aangaande de punten van deze agenda dienen schriftelijk of per mail,
48 uur voor de vergadering bij het secretariaat (Harderwijkstraat 37, 8244 DB Lelystad)
bert@unicumlelystad.nl) te worden ingeleverd.

< Unicum 1 krijgt iets te weing VV Unicum 16-1 is kampioen >