Algemene ledenvergadering 11 oktober 2021

24 September, 2021 11:22

Aan de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van Voetbalvereniging Unicum,

Hierbij nodigt het bestuur van vv Unicum u uit voor het bijwonen de Algemene Ledenvergadering van Voetbalvereniging Unicum. De vergadering is op:

Maandagavond 11 Oktober 2021

Aanvang 20:00 uur

Locatie kantine Sportpark Schouw

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen/ingekomen stukken
- Vernieuwde statuten
- Vernieuwd huishoudelijk regelement
4. Vaststellen van het verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering van 25-11-2019
5. Jaarverslag Secretaris 2018/2019
6. Penningmeester T. van den Berg
- Financieel Jaarverslag 2018/2019
- Vaststellen van de begroting 2019/2020
- Verslag van de kascontrole-commissie
- Verkiezing van de kascontrole-commissie
- Vaststellen van de contributie 2020//2021
7. Verkiezing bestuur
Overeenkomstig artikel 9 lid 1a en 2 van de statuten stelt het bestuur voor:
- Volgens rooster aftredend: 
- De heer B.J. Westhoff is aftredend als lid van het dagelijks bestuur (secretaris) en stelt zich herkiesbaar.
- De heer W. Schoonheim is aftredend als lid van het algemeen bestuur (voorzitter) en stelt zich herkiesbaar voor de functie van vice-voorzitter.
- De heer J. Kappe is aftredend als lid van het algemeen bestuur (2de secretaris), en stelt zich herkiesbaar.
- Te benoemen:
- De heer C. Piket te benoemen als lid van het dagelijks bestuur (voorzitter).

Overeenkomstig artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement kunnen stemgerechtigde leden
zich kandidaat stellen als bestuurslid.
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient 14 dagen voor aanvang van de
vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door
tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een
ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat om zitting te nemen in het bestuur.

8. Rondvraag
9. Sluiting

 * inhoudelijke voorstellen aangaande de punten van deze agenda dienen schriftelijk of per mail,
48 uur voor de vergadering bij het secretariaat (Harderwijkstraat 37, 8244 DB Lelystad / bert@unicumlelystad.nl) te worden ingeleverd.

< ROOKVERBOD MET INGANG VAN 1 NOVEMBER 2021 Oud trainer Gerrit Olthof overleden >