Algemene ledenvergadering maandag 25 november 2019

8 November, 2019 18:09

Aan de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van Voetbalvereniging Unicum,

Hierbij nodigt het bestuur van vv Unicum u uit voor het bijwonen de Algemene Ledenvergadering van Voetbalvereniging Unicum. De vergadering is op:

Maandagavond 25 november 2019
Aanvang 20:00 uur
Locatie kantine Sportpark Schouw

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen/ingekomen stukken
- Voordracht tot royement, op voordracht van de Tucht & klachtcommissie

4. Vaststellen van het verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering van 17-12-2018

5. Jaarverslag Secretaris 2018/2019

6. Penningmeester T. van den Berg

     - Financieel Jaarverslag 2018/2019
     - Vaststellen van de begroting 2019/2020
     - Verslag van de kascontrole-commissie
     - Verkiezing van de kascontrole-commissie
     - Vaststellen van de contributie 2020//2021

 

7. Verkiezing bestuur

Overeenkomstig artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement kunnen stemgerechtigde leden
zich kandidaat stellen als bestuurslid.
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient 14 dagen voor aanvang van de
vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door
tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een
ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat om zitting te nemen in het bestuur.

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

* inhoudelijke voorstellen aangaande de punten van deze agenda dienen schriftelijk of per mail,
48 uur voor de vergadering bij het secretariaat (Harderwijkstraat 37, 8244 DB Lelystad /
bert@unicumlelystad.nl) te worden ingeleverd.

< V.V. Unicum JO9-4 – S.V. Lelystad JO9-3 PARKEER-PROBLEMEN >